โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

โรงพยาบาลชลประทาน

รายละเอียดโครงการ

งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่
  • งานถนน และ ลานจอดรถ แบ่งเป็นางานถนนาเป็นแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ลานจอดรถ เป็นแบบพื้นผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

  • งานระบบไฟฟ้า และ สื่อสาร ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินขนาด 24 KV พร้อมระบบควบคุม HV SWITCHGEAR , ระบบไฟฟ้าแรงสูง แบบ Horizontal Directional Drilling (HDD) , ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า แรงต่ำใต้ดิน เช่น ระบบไฟแสงสว่าง , ระบบสื่อสารใต้ดิน เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบสายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น

  • งานระบบประปา และ สุขาภิบาล ประกอบด้วย ระบบท่อจ่ายน้ำประปาใต้ดิน , ระบบระบายน้ำฝน , ระบบระบายน้ำเสียจากอาคารต่างๆ , ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

  • งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย งานก่อสร้างพื้นผิวทางเดินเท้า ชนิดพื้นผิวกระเบื้องคอนกรีต , งานปลูกต้นไม้ , งานประติมากรรมภายนอก เป็นต้น

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ : จังหวัดนนทบุรี

ความคืบหน้าโครงการ :

แล้วเสร็จ 100%