SCOPE OF

SERVICES

เป้าหมายด้าน Quality & Time
การจัดการคุณภาพในงานก่อสร้างเป็นเป้าหมายหลักที่ต้้องมีการควบคุม ทั้งในด้านความมั่นคง แข็งแรง ตามมาตรฐานวิศวกรรม และ ความสวยงามตามการออกแบบ ดำเนินการตามแผนข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลา และ งบประมาณที่กำหนด รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย
การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ โดยกำหนดกลยุทธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้ง เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และ ผู้รับเหมา ร่วมกำหนดขอบเขตงานคุณภาพ ระยะเวลาและการป้องกัน ซึ่งเป็นการกำหนดถึงขั้นตอนการทำงานรวมถึงการตรวจสอบ เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ระยะเวลามาตรฐาน และ วิธีการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับแต่ละกระบวนการ ของการก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าหมายร่วมกัน