ประวัติความเป็นมา

HISTORY

บริษัท ดับเบิ้ลยู ทีม จำกัด

W TEAM

เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม แขนงต่าง ๆ ที่เล็งเห็นแนวโน้มความเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรมสซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นให้บริการทางด้าน การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน งานชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ให้บริการครอบคลุมทั้งภาครัฐ , รัฐวิสาหกิจ และ ภาคเอกชน

W TEAM มีความพร้อมในการรับงานในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรือเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ตลอดจนการร่วมมือกับบริษัทรับเหมารายอื่น ในลักษณะของกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
สร้างผลงานคุณภาพ พัฒนาสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ
1. สร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
2. พัฒนาการบริหารจัดการ และ ปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. มีเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการเครื่องจักร อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
4. ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอดผลงานที่มีคุณภาพ
ยึดมั่นในสัญญา พัฒนาอย่างยั่งยืน