ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งยาว 670 เมตร

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : กรมศุลกากร

สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ

ความคืบหน้าโครงการ :

แล้วเสร็จ 100%