กุมภาพันธ์ 2021

ประกอบด้วย งานรางระบายน้ำ และ ท่อระบายน้ำ HDPE งานผนังกำแพงกันดิน งานผนังกันดินเกเบี้ยน (Gabion)

งานอาคาร และ ระบบประกอบอาคาร รวมถึงงานภายนอก ได้แก่ งานถนน ทั้งแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ แบบพื้นผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และ งาน

งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่่ งานถนน และ ลานจอดรถ , งานระบบไฟฟ้า และ สื่อสาร , งานระบบสุขาภิบาล และ งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานระบบ Post-tension พื้น Top deck เหนืออุโมงค์ทางลอด งานออกแบบ ผลิต และ Operate อุปกรณ์สร้างสะพาน Bridge Builder งานออกแบบและผลิต