โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดโครงการ

งานอาคาร และ ระบบประกอบอาคาร รวมถึงงานภายนอก ได้แก่ งานถนน ทั้งแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ แบบพื้นผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) และ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ ทางเดินเชื่อมอาคาร ไฟฟ้าแสงสว่าง

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

สถานที่ : จังหวัดสงขลา

ความคืบหน้าโครงการ :

แล้วเสร็จ 100%