ก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันดินพัง เพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างดินและกัดเซาะฐานราก

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดโครงการ

ประกอบด้วย งานรางระบายน้ำ และ ท่อระบายน้ำ HDPE งานผนังกำแพงกันดิน งานผนังกันดินเกเบี้ยน (Gabion) งานดาดคอนกรีตกันดินสไลด์ งานบ่อเก็บน้ำฝน และ งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

สถานที่ : จังหวัดสงขลา

ความคืบหน้าโครงการ :

แล้วเสร็จ 100%