SCOPE OF

SERVICES

งานรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
W TEAM ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานสะพาน งานชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา และ งานโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆาแบบครบวงจรครอบคลุม ทั้งงานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) งานจัดหาวัตถุดิบ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง (Procurement) และ งานบริหารการจัดการการก่อสร้าง (Construction) รวมถึงกระบวนการทดสอบการทำงานของระบบ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ การทดสอบการทำงานทั้งระบบก่อนใช้งานจริง ตามความต้องการของลูกค้าภายใต้ขอบเขตของสัญญา